ទំនាក់ទំនង

ទូរស័ព្ទ: ១២៧៥ (ឥតគិតថ្លៃ)
អ៊ីមែល: info@mpwt.gov.kh

ម៉ោងធ្វើការ

ចន្ទ - សុក្រ
៨:០០-១២:០០ | ១៤:០០-១៧:០០

ឈ្វេងយល់ពីបណ្ណបើកបរជាតិប្រភេទ "គ"! បណ្ណបើកបរជាតិប្រភេទ “គ” សម្រាប់បើកបរយានយន្ត៖ - រថយន្តដឹកទំនិញដែលមានទម្ងន់សរុបអតិបរមា...

អានបន្ត