អនុក្រឹត្យស្តីពី ការតែងតាំង និងផ្ទេរសម្រួលភារកិច្ចមន្ត្រីរាជការ ចំនួន ០៧ រូប៖ លោក សួន ភារិទ្ធ លោក ចៅ សុភៈភិបាល លោក ហេង សាលពិសិដ្ឋ ជាអគ្គនាយករងនៃអគ្គនាយកដ្ឋានប្រព័ន្ធចម្រោះទឹកកខ្វក់ លោក ហេង ភូរី ជាប្រធាននាយកដ្ឋានសាងសង់ និងថែទាំប្រព័ន្ធចម្រោះទឹកកខ្វក់នៃអគ្គនាយកដ្ឋានប្រព័ន្ធចម្រោះទឹកកខ្វក់ លោកស្រី ដួង ដានី ជាប្រធាននាយកដ្ឋានសរុប និងព័ត៌មាននៃអគ្គនាយកដ្ឋានប្រព័ន្ធចម្រោះទឹកកខ្វក់ លោក អុឹម វិបុល ជាប្រធាននាយកដ្ឋានស្រាវជ្រាវប្រព័ន្ធចម្រោះទឹកកខ្វក់ នៃអគ្គនាយកដ្ឋានប្រព័ន្ធចម្រោះទឹកកខ្វក់ និង លោក ឃុន ស្រ៊ុន ជាអគ្គនាយរងនៃអគ្គនាយកដ្ឋានផែនការ និងគោលនយោបាយ
2020-03-02 Sub-Decree