(ភ្នំពេញ)៖ ការដាក់តាំងបង្ហាញប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យារបស់ក្រសួងសាធារណការ និងដឹកជញ្ជូន ធ្វើឡើងរយៈពេល ៣ថ្ងៃ ពីថ្ងៃទី២២ ដល់ថ្ងៃទ...

អានបន្ត