នាថ្ងៃទី២០ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៨ មន្ទីរសាធារណការ និងដឹកជញ្ជូនខេត្តកំពង់ធំ និងក្រចេះបានចុះធ្វើយុទ្ធនាការ និងផ្សព្វផ្សាយច្ប...

អានបន្ត