អ្នកដំណើរឆេះស្លាប់ក្នុងរថយន្តក្រុង ដឹកអ្នកដំណើរពេលយប់គ្មានសល់ ដោយសារឆ្លងចរន្តអគ្គសនី និង ទ្វាបើកអត់ចេញ។ ឡានក្រុងស្រុកស្...

អានបន្ត